Cei 2 lupi-The 2 wolves

Dacă îți pasă/Apasă

Reading Time: 3 minutes

Clopotele bisericii sunară. Şi tot sunară. Mai demult, cu ceva sute de ani în urmă, aceasta arăta 2 lucruri total opuse: o mare sărbătoare, sau o mare tragedie, un război. Războiul pentru ei însemna venirea duşmanilor şi să îi punea în gardă din timp. Nu aveau unde să fugă, aşa că luptau pentru mica lor bucată de pământ cu toate forţele ce le aveau.
Din cauza asupritorilor s-a ajuns la o solutie mai facilă şi la îndemână: construcţia de mari biserici fortificate. Biserici atât de mari încât puteau găzdui foarte mulţi oameni şi multe posesiuni.
Omul, în faţa pericolului, nu este cu mult diferit de această situaţie. Are şi el anumite semnale care îl avertizează şi îi arată dacă ce stă în faţă este de bine sau de rău. Şi îi arată ce să facă în continuare: să rămână şi să fie vesel, ori să apere cu toate forţele ce are el mai de preţ. Căci, atunci când se întâmplă să vină din exterior ceva, indiferent ce, se vor produce anumite efecte. O asimilare, daca este pe aceaşi lungime de unde şi îi va fi favorabilă, în caz contrar, dacă mediul forţează, o mască, pentru a se păstra aparenţele. Mă gândesc pentru al doilea caz la scriitorii români din comunism care pentru a scrie în continuare şi fi publicaţi, cedau condiţilor impuse de regim.
Exteriorul ne influenţează şi ne modifică, poate mai mult decât credem. Degeaba punem gratii la suflet, la minte şi la inimă, căci tot vom fi puşi pe gânduri. Nu putem sub nici un fel rămâne 100% închişi.E o iluzie.
Dacă ceva e foarte puternic, ajungem să ne punem la îndoială valorile, să le chestionăm, şi dacă chiar vedem că ne-ar face bine, să adoptăm noi modalităţi, noi patternuri de comportament. Există 2 tipuri de patternuri principale: care te frânează, te blochează pe loc şi aici intră anturajul, influenţele externe cărora le cazi pradă, şi convingerile limitative; şi cele care te fac mai bun, să progresezi. Tu, ce fel de convingeri adopţi din exterior? Care te limitează, sau care împing mai departe?
În tine există doi lupi, unul alb, şi unul negru. În fiecare clipă va invinge unul dintre ei în favoarea celuilalt, depinde pe care alegi să îl hrăneşti.(Parafrazare după Herman Hesse, “Lupul de stepă”).Nici nu cred că mai e nevoie să spun că unul e bun şi celălalt e rău.
Tu, pe care îl hrăneşti?

The church bells rang. And kept ringing. Long time ago, hundred years ago, this meant 2 things contrary: or a great holyday, or a big tragedy approaching, a war. The war for them meant the arrival of the enemies and warn them in time. They didn’t have where to run, so that’s why they fought for their small land property with all their strengths.
Because of the enemies the figure out a facile solution and at hand: to build huge fortified churches. Churches so big that inside could host a lot of people and goods.
The man, in front of danger, is no different than this situation.It has some signals that warn him and show him if what stands in front it’s good or bad.And show him what to do next: stay and be happy, or to defend with all his strengths all his treasures.Because, when someone from the exterior comes, no matter what, there will be some effects. One assimilation, if it is on the same length and it will be favorable, or in the contrary, if the environment forces, a mask, to keep the appearances.I am thinking for the second case about the roumanian writers in the communism time who to write and be published gave up to the conditions.
The exterior influence us and modifie us, maybe more than we think.The bars we put to our soul, heart and mind are useless, cause we will end up thinking. We can’t be in no way 100% isolated. It’s an illusion.
If something it’s very strong, we end up to doubt our values, to question them, and if we truelly see that is good for us, to adopt new ways, new patterns of behaviour. There are 2 ways of main patterns: that brakes us, blocks us and here is the anturage, exterior influences under you fall and limiting beliefs; and the ones who make better, to move ahead. You, what type of beliefs adopt from the exterior? That limits you or push you away?
In you exists two wolves, one white, and one black. In every moment wins one of them in favor of the other, depends which you chose to feed.( Paraphrase after Herman Hesse, “The step wolf”).I don’t think it’s not necessary to say that one is good and the other one is bad.
You, wich one are you feeding?

 


Dacă îți pasă/Apasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *