Când tehnologia îți este dușman!!!

Dacă îți pasă/Apasă

Reading Time: 6 minutes

A fi sau nu … responsabil pentru ceilalți? Aceasta e una dintre întrebările ce ne macină pe mulți dintre noi acum. Sau, supraviețuiește cel mai rapid, mai bun, mai “bogat”!

De la o vârstă încolo, noi suntem responsabili de noi înșine. Ok, dar mă vei întreba acum, cum rămâne cu femeile care vor să facă avort? Acesta e subiectul unei alte discuții !

Dacă tehnologia înainte nu îți era prietenă, și erai de părere că este dăunătoare,lucrurile nu se vor schimba.

Virusul pe unii îi izolează și la propriu și la figurat, comunică mai mult între ei. Se spune despre bogăție că amplifică ce ai deja, caracterul tău. Și virusul, din nefericire, a reușit să mărească izolarea unora față de alții. Înainte, ne luam susținerea și încurajarea de la pastor și de la ceilalți, prin contactul fizic joia și duminica. Lucrurile s-au schimbat. Acum, mai mult decât oricând, e nevoie să ne luăm hrana zilnică singuri și susținerea prin intermediul tehnologiei .Acest fel de hrană este deasemenea necesar, căci omul are trup și suflet, nu se hrănește doar cu mâncare. ”Drept răspuns, Isus i-a zis: Este scris : Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”( Matei 4:4) Sunt multe biserici mari care transmit online.

Biblia spune să ne îmbărbătăm  unii pe ceilalți și să vorbim între noi cu psalmi și cântări de laudă( ”Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului ” Efeseni 5:19 ). Perioada aceasta ne ajută în a fi mai dependenți de Dumnezeu și de călăuzirea Duhului Sfânt. Doresc astfel să vă ajut și să vă împărtășesc niște gânduri, pentru a fi cât mai pragmatici cu putință.

  1. Tu, cum vorbești cu frații și surorile tale de credință? Dar, mai presus de orice, comunici? Poate avem impresia că noi ca oameni nu putem face nici o diferență în viața celorlalți, dar aceasta e o minciună a diavolului( ”Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii” Ioan 8:44 ).

Sunt unii pastori ori lideri de tineret care acum se văd nevoiți să folosească tehnologia, chiar dacă înainte îi învinuiau pe cei ce o foloseau, ori care acum o folosesc la fel ca înainte adică aproape deloc. Tehnologia e bună sau rea, în funcție de cum o folosești. Poate fi folosită pentru evanghelizare, pentru îmbărbătare dar și pentru a ne încătușa și deturna atenția de la a citi, studia din cuvânt, ruga, sta în părtășie cu frații și surorile noastre, și cu Dumnezeu.

Acum, ne poate uni și folosi la îmbărbătare reciprocă.

  • Nu aștepta doar să primești, în special de la pastorul tău. Multă lume, și mă fac vinovat și eu de acest lucru, tot așteaptă să primească, fără a da.  Dă și tu mai departe!

Auzisem cândva că atunci când îi încurajezi pe ceilalți, te încurajezi pe tine însuți. Da, știu și eu pe propria piele că e mai ușor să îi spui altuia să fie tare, când poate tu nu treci prin acele situații grave. Îmbărbătează-i pe frații și surorile tale!

  • Citește zilnic. Biblia în primul rând, dimineața, după-masa, seara înainte de culcare, și caută și să memorezi versete. Cât de mult poți cu putință! Căci timp este acum! Memorarea ei este o armă foarte puternică contra diavolului. Psamul 119:11” Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!”
  • Fii creativ și roagă-te Domnului pentru astfel de modalități de a fi folosit. Mediile electronice sunt foarte eficiente și puternice. Poate citești un verset care te-a încurajat, poate o carte, și astfel faci o poză și o trimiți; poți să scrii tu un verset într-un mod artistic și să faci poză. Roagă-te și Dumnezeu îți va răspunde!
  • Doar sună! Poate ești reticent/reticentă la wattsup, telegram, messengerul de la facebook sau te-ai săturat de la ele și vrei un post de la tehnologie ori să o lași mai moale. Te înțeleg perfect. Ce poți face în schimb e să suni pe cei dragi și să îi încurajezi telefonic. Trimite un sms sau apelează pe cineva drag!

”Domnul este cu tine viteazule!” Judecători 6:12  Va trece și această perioadă, și lucrurile se vor calma. După furtună, totul se calmează. Domnul vrea să avem credință în EL, că furtuna se va potoli. Încrede-te în Domnul și cu ajutorul LUI poți trece cu bine prin toate acestea.  

Ideile expuse în acest articol reprezintă părerea mea proprie, care s-ar putea să fie în dezacord cu convingerile și părerile tale proprii. Poți fi de acord sau nu, dar cu toate acestea, avem dreptul fiecare la o părere și îți respect părerea.Dacă dorești să îmi transmiți ceva, ești binevenit să îmi lași un comentariu.

When tehnology is your enemy!!!

To be…or not be responsable for others? This is one of the questions that we ask ourselves many of us. Or, survival of the fittest, better, ”richer”.

From a certain age, we our responsible for ourselves. Ok, but you will ask me now, how about the women that want to make and abortion? Well, that is another story.

If tehnology before wasn’t a friend, and you thought that is making worse than good, it will not get acquainted with you.

The virus isolates some people literaly and figurately, they communicate only with their kind. It is said about richness that it amplifies what you already have, your character. So the virus, unfortunately, managed to amplify our isolation. Before, we took our support and encouragement from our pastor and from other people, through direct contact Thursdays and Sundays. Things have changed! Now, more than ever, it is necessary to take our spiritual food and strenght alone through technology. This type of food is also necessary because the man has a body and a soul, and it does not feed only with food. ” But he answered and said: ”It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.”( Matthew 4:4 NKJV) There are big churches that still transmit online.  The Bible teaches us to encourage each other and talk with psalms and songs of praise (” speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord,”  Ephesians 5:19 NKJV) .This period is one that helps us to be more dependent on the Lord and the guidance of the Holy Spirit. I wish to help you and share some thoughts, to be as pragmatics as possible.

  1. You, how do you speak with your brothers and sisters in faith? But, mostly, you communicate? Maybe we have the impression that we as humans can’t do any difference in the lifes of other people, but this is a devil’s lie( “When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it.” John 8:44 NKJV).

There are some pastors or youth leaders that now are forced to use technology, even if before they were blaming the ones using it, or that are using it the same as before, almost close to nothing. Technology is good or bad, depending on how you use it. It can be used to evangelize people, to encourage but also to makes us addicted and distract our attention from reading, studying, praying and stay in fellowship with our brothers and sisters in faith, and from our time with God.

Now, it cand unite us .

  • Do not just wait to receive, especially from your pastor. A lot of world, and I am also guilty, is keep waiting to receive, and not give away. Spread also to others what you receive!

I heard sometimes that when you encourage other, you encourage yourself. Yes, I know that is harder to give strength to others when you are not going through that hardships. Encourage though your brothers and sisters!

  • Read daily. The Bible mainly, in the morning, in the after-noon, night before bedtime and seek also to memorize some verses. As much as you can! Because there is time now!

Memorization is a strong weapon agains the devil. The psalm 119:11 says: ” Your word I have hidden in my heart, That I might not sin against You.”.

  • Be creative and pray to God for such ways to be used. The electronic environment is an efficient and powerfull tool. Maybe you read a verse that encouraged you, maybe a book, and you take a picture and send it; you can also write a verse in an artistic way and send it. Pray and God will respond to you!
  • Just give a call! Maybe you are against wattsup, telegram, facebook messenger or you had enough and you want a feast from technology. I totally get you! What you can do instead is give a call or send a sms.

 “The Lord is with you, you mighty man of valor!” Judges 6:12(NKJV). It will pass also this period, and things will calm down. After the storm, everything camls down. The Lord wants us to have faith in Him, that the storm will end. Trust in the Lord and with His help you will pass over this.

The ideas from this article represent my own opinion, which may disagree yours. You may agree or not, but this being said, we have the right to an opinion and I respect yours. If you wish to say something, please leave a comment.

dav

Dacă îți pasă/Apasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *